Barnevernet tapte sak om søskenflokk

Illustrasjonsbilde fra Istockphoto

Barnevernet tapte sak om søskenflokk

Fylkesnemnda fant det ikke nødvendig og heller ikke at det var til barnas beste, å flytte søskenflokken i fosterhjem. Barnevernet burde heller la familien forsøke mer konkrete hjelpetiltak.

Publisert: 5. september 2020

Barnevernet anla sak mot foreldrene for å frata dem alle barna. De mente at det var best for dem å tvangsplassere dem i fremmed fosterhjem og fremmet forslag om dette for Fylkesnemnda i Oslo og Akershus. 

Denne uka falt det avgjørelse i saken (FOU 2020/1372). Barnevernet ble ikke gitt medhold. Foreldrene ble bistått av advokat Olav Sylte.

Det fremgår av avgjørelsen:

Det kan ikke treffes vedtak om omsorgsovertakelse dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4. Barneverntjenesten og det øvrige hjelpeapparatet har mange ulike tiltak som kan være virksomme når det gjelder å endre uhensiktsmessig og skadelig foreldreatferd. Det finnes en rekke metoder og programmer som kan forbedre foreldres omsorgskompetanse. Det offentlige har plikt til arbeide for å unngå tvangstiltak. Fylkesnemnda har nøye vurdert om frivillige hjelpetiltak kan være tilstrekkelig.

Fylkesnemnda vurder på bakgrunn av den samlede bevisførselen at det nå bør settes inn massive hjelpetiltak, samtidig som alle fire barna bør utredes ved BUP. X er allerede innskrevet, og foreldrene samtykket under forhandlingsmøtet til utredning av også de tre andre barna. Fylkesnemnda forutsetter at foreldrene og bameverntjenesten drøfter inngående en helhetlig familieterapeutisk tilnærming til utfordringene i familien og samarbeider om henvisning til BUP, f eks. på BUP sin familieavdeling. For Ys del bør også PPT koples inn i dette arbeidet.

Kommunen har subsidiært foreslått 30 timer familieveiledning i måneden. Foreldrene har samtykket til dette. Fylkesnemnda slutter seg til dette forslaget. Dette bør etter nemndas vurdering være konkret og håndfast veiledning, basert på kvalifiserte observasjoner som gjøres i familien og foreldrenes egne ønsker om hjelp. På grunn av de tre barnas store utfordringer på ulike områder, vil det etter nemndas vurdering være behov for bred og sammensatt kompetanse i veiledningstiltaket. Fokuset bør være på samspillet mellom foreldre og barn, herunder foreldrenes evne til å forstå og møte det enkelte barns særskilte omsorgsbehov og gi dem gode samspillserfaringer. I tillegg bør det være fokus på struktur og rutiner, døgnrytme og hygiene.

Del denne siden: