Søskenkrangel endte med fosterhjem

Illustrasjonsbilde fra Istockphoto

Søskenkrangel endte med fosterhjem

Det hører med til historien at barnas adferd ble enda verre da barna ble tatt ut av hjemmet og plassert i fosterhjem. Det ble så ille, at de også måtte splittes fra hverandre, i hvert sitt fosterhjem. Nå har tingretten sagt stopp.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 1. november 2019

Søsknene kranglet seg i mellom, hoppet i sofaen og dultet borti hverandre i lek og annen sammenheng. Barnevernet mente de derfor måtte i fosterhjem. Nå har det falt dom. Den sier at barna skal flytte hjem igjen - nå etter et halvt år i fosterhjem.

Det er Kristiansand tingrett som har avgjort saken. Dommen var enstemmig og ble avsagt i går (19-101634TVI-KISA/29 og 19-103398TVI-KISA/29. Foreldrene ble bistått av advokat Olav Sylte og advokat Bjørge Tveito.

Bakgrunnen for saken

Barna er i forskolealder. De hadde noe adferdsproblem, særlig i forholdet seg i mellom og de hoppet i sofaen og kranglet fælt. Retten la til grunn at barna utover dette, var «helt normale og aldersadekvate barn». Retten kunne «ikke se at barna - med unntak av adferdsregulerende tiltak - i dag har særskilte omsorgsbehov».

Barnevernet på sin side påstod at barnas adferd var svært alvorlig og at adferden måtte skyldes vold i hjemmet utøvd av foreldrene. Fylkesnemnda var enig i dette og saken ble derfor av foreldrene bragt videre til tingretten som overprøvingssak. Det er i denne overprøvingssaken det falt dom i går.

Tingretten delte ikke barnevernets syn og uttalte at:

«Retten finner etter bevisførselen at det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at foreldrene har påført guttene vold eller fysisk avstraffelse, bortsett fra et tilfelle der mor klapset til (det ene barnet) i barnehagen».

Dernest uttalte retten at:

«det i det totale bildet også andre forklaringsmodeller (på adferden) enn det barneverntjenesten bygger på, som ikke uten videre er mer eller mindre sannsynlige, slik at man bør være forsiktig med å trekke konklusjoner, selv i relasjon til et barneperspektiv/barnas beste».

Retten mente det var fullt mulig å gi råd og veiledning til foreldrene, og at det derfor ikke var nødvendig og heller ikke til barnas beste å ta dem ut av hjemmet og plassere dem hos forskjellige fremmede fosterhjem slik det ble gjort våren 2019 med såkalt akuttvedtak.  

Foreldrene hadde tidligere vært lite interessert i samarbeid med barneverntjenesten, men tingretten var ikke enig med barnevernet i at dette bare skyldes foreldrene. Retten uttalte om dette:

"Retten finner grunn til å bemerke at det forhold at det har vært et anstrengt og dårlig forhold mellom foreldrene og barneverntjenesten kan ha flere årsaker, og det er ikke nødvendigvis slik at dette kun kan bebreides foreldrene. Det vises i denne forbindelse til at foreldrene klaget til Fylkesmannen, der de fikk medhold i sin klage, noe som neppe gjorde samarbeidsklimaet bedre".

Barnevernet ble også kritisert for å ikke ha tilbudt hjelpetiltak som gjaldt adferdsproblemet hos barna. Om dette ble det uttalt:

"På den annen side burde foreldrene etter rettens syn også vært tilbudt hjelp til grensesetting, konfliktløsning og adferds- og emosjonsregulering, idet guttenes adferd lå utenfor normaliteten. Det fremstår således for retten som nødvendig og adekvat at det også settes inn atferdsmodifiserende tiltak, slik at barna kan samhandle med hverandre på en mindre destruktiv måte".

Det hører med til historien at barnas adferd ble enda verre da barna ble tatt ut av hjemmet. Det ble så ille at de også måtte splittes fra hverandre, i hvert sitt fosterhjem. Nå har tingretten sagt stopp.

Del denne siden: