Vil ha lovhjemmel for vandelsattest for fylkesnemndsledere

Bilde: Regjeringen.no - Statsminister Erna Solberg

Vil ha lovhjemmel for vandelsattest for fylkesnemndsledere

Fra statsråd i dag.

Tina Ueland

Forfatter: Tina Ueland
Publisert: 5. april 2019

Regjeringen vedtok i dag å fremme forslag for Stortinget om å endre barnevernloven, slik at "tilset-tingsmyndighetene skal kreve uttømmende politiattest ved tilsetting av fylkesnemndsledere i fylke- snemnda for barnevern og sosiale saker". 

"For å sikre at saksbehandlingen i fylkesnemnda inngir alminnelig tillit og respekt vurderer departementet det som nødvendig at tilsettingsmyndigheten gis klar hjemmel til å innhente uttømmende politiattest. Departementet foreslår derfor at tilsettingsmyndighetene gis hjemmel i barnevernloven til å kreve uttømmende politiattest for fylkesnemndsledere, jf. politiregisterloven § 41 første ledd. Dette er i tråd med tidligere hjemmel, og er etter departementets syn å regne som en videreføring av rettstilstanden", fremgår det av proposisjonen som i dag ble vedtatt i Statsråd oversendt til Stortinget.

Det fremgår videre av proposisjonen at:

"Fylkesnemndsledere har ansvaret for å lede og avgjøre de mest inngripende sakene etter bar- nevernloven. I sin saksbehandling har også nemndsledere mulighet til direkte samtaler med barn, som en del av barns medvirkning. Departementet vurderer på denne bakgrunn at formålet både i politiregisterloven § 37 første ledd nr. 2 om at manglende utelukkelse vil kunne virke støtende eller motvirke alminnelig tillit, og nr. 4 om at ute- lukkelse kan forhindre at personer begår overgrep mot eller har skadelig innflytelse på mindreå- rige, eller bidrar til å øke tilliten til at mindreårige tas hånd om av skikkede personer, kommer til anvendelse".


Del denne siden: