Vinner annenhver omsorgssak (4-12 og 4-21)

Illustrasjonsbilde

Vinner annenhver omsorgssak (4-12 og 4-21)

Periodisk resultatstatistikk over omsorgssaker (bvl. 4-12 og 4-21).

Tina Ueland

Forfatter: Tina Ueland
Publisert: 2. mars 2017


Våre klienter fikk medhold i 7 av 14 omsorgssaker vi hadde i forrige måned, det betyr annenhver sak. Det er svært gode tall, og 400 prosent bedre enn tallene Bufdir presenterer som landsgjennomsnittet og som skal være 1 av 10 medhold for private i slike saker. Vi forholder oss imidlertid til vår egen statistikk som er trygge og verifiserbare tall.

Samme som i fjor

Statistikken vi har tatt ut nå, er for februar 2017. Den viser det samme som vi har sett de siste årene, nemlig at privat part vi har bistått og kan sie noe sikkert om, får medhold i ca. annenhver sak hvor det er fremmet sak om omsorgsovertakelse. Jeg presenterte tilsvarende tall for nøyaktig ett år siden. Les mer om det her.


Omsorgssakene er de mest alvorlige sakstypene innen barnevernssakene og innebærer «varig» omsorgsovertakelse, og bare 1,4 prosent av undersøkelsessakene ender med slik sakstype (ca. 40.000 undersøkelsessaker hvert år). Utenfor omsorgssakene faller barnevernssaker hvor det foretas mindre omfattende inngrep, så som akuttvedtak, justering av samvær, tidsbegrensede institusjonsplasseringer m.m. For disse mindre inngripende sakene er statistikken for privat part enda bedre.

Saker om adopsjon er heller ikke medtatt i statistikken. Vi ser således bare på "rene" omsorgssaker (omsorgsovertakelse par. 4-12 og tilbakeføring par. 4-21). Dette gjør vi fordi det bare er slike saker Bufdir ser på ved utarbeidelse av landsstatistikk.


Nærmere om februartallene

Vi hadde 14 omsorgssaker hvor det falt avgjørelse i forrige måned og våre klienter fikk medhold i hele 7 av dem. Det utgjør nøyaktig 50 pst. Fire medhold i nemnda og to i retten. Den syvende trakk barnevernstjenesten som omsorgssak kort tid før nemndsmøtet skulle avvikles. Her ble det her truffet hevningskjennelse av nemnda uten oppmøte. Dette regner vi også som et «medhold» for privat part.


I en av sakene hvor vår klient vant var det to barn, men klient fikk bare medhold i forhold til det ene barnet. I en annen fikk vår klient medhold for to av tre barn. Begge disse sakene regner vi som to saker, hvorav den ene ble tapt og den andre ble vunnet (selv om det er flere barn hvor privat part er gitt medhold enn motsatt).

Dette er medtatt i statistikken (sak for Sør-trøndelag tingrett).


Det kan også nevnes at vi i februar hadde ytterligere to saker vi hadde til behandling hvor barnevernet hadde besluttet å fremme sak, hvorav den ene var forhåndsberammet i nemnda, men barnevernet hadde ikke laget ferdig begjæringen, og ombestemte seg i februar. Disse sakene medtas ikke i statistikken ettersom det aldri ble gitt noe saksnummer hos fylkesnemnda.


Som alltid angir vi saksnummer på alle sakene som inngår i statistikken. Dette gjør vi slik at vår presentasjon kan kontrolleres og blir valid. Grunnlaget for februarstatistikken er slik:Saker vunnet:

1. Fylkesnemnda i Oppland og Hedmark den 2.2.17, 4-12 sak (16-4350)

2. Fylkesnemnda i Troms og Finnmark den 9.2.17, 4-21 sak (16-4700)

3. Fylkesnemnda i Telemark den 14.2.17, 4-21 sak (16-3189)

4. Sarpsborg tingrett den 17.2.17, 4-21 sak (16-113011 TVI-SARP)

5. Sør-trøndelag tingrett den 17.2.17, 4-12 sak (16-037906 TVI-STRO )

6. Fylkesnemnda i Oslo og Akershus den 20.2.17, 4-12 sak trukket (17-107)
7.
Fylkesnemnda i Rogaland 24.2.17, 4-12 sak (16-4653) to av tre barn medhold


Saker tapt:

1. Fylkesnemnda i Rogaland 24.2.17, 4-12 sak (16-4653)

2. Fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold, 4-12 sak (16-4523)

3. Fylkesnemnda i Oppland og Hedmark, 4-12 sak (16-4753)

4. Sør-trøndelag tingrett, 4-12 sak (16-037906 TVI-STRO)

5. Hedmarken tingrett, 4-21 sak (16-166836 TVI-HEDM)

6. Fylkesnemnda i Oslo og Akershus, 4-12 sak (16-3806)
7. Fylkesnemnda i Agder den 21.2.17, 4-12 sak (17-215)


Flere av sakene som ble tapt er anket videre til prøving i høyere instans.Del denne siden: