Sakkyndig meddommer truet med falske beskyldninger på anonym blogg om han ikke fikk viljen sin!

Sakkyndig meddommer truet med falske beskyldninger på anonym blogg om han ikke fikk viljen sin!

Publisert: 20. september 2014


P2-Olav44
Denne artikkelen ble første gang publisert 23.1.14, men er senere blitt avindeksert. Den er republisert i dag, i samme form som den var den gang.
Ytring
SAKKYNDIG MEDDOMMER TRUER MED Å FREMSETTE FALSKE BESKYLDNINGER OM HAN IKKE FÅR DET SOM HAN VIL

Av Olav Sylte  - 23.01.14
mailto:olav@advokatsylte.no


Jeg skrev for to dager siden en artikkel om en psykolog som har drevet anonym nettsjikane i lang tid. Nå har han truet meg med det samme om jeg ikke fjerner artikkelen, selv om jeg ikke engang nevnte hans navn.

Jeg synes dette er leit, for jeg hadde jo håpet at psykologen av hensyn til både sitt eget og andres beste hadde valgt å fjerne bloggene istedet - og gjøre slik som Kongen i sin nyttårstale anbefalte folket å gjøre i dette nye året.

Eksempler på hans omtale av navngitte personer


Psykopat

Faraouk

Kynisk

Voldsmann

Narkomane
  Plager

Narsissistisk

Volden i familienUakseptabel uthenging av privatpersoner på nett
Hadde jeg stått i retten i en sak hvor vedkommende som har skrevet dette hadde fungert som sakkyndig, hadde jeg i min prosedyre antakeligvis uttalt noe sånt som at: "Ærede rett - hvordan kan retten bygge på en diagnosering gitt av en person som selv fremstår som psykisk syk, ved å ha en slik manglende respekt for andre personer i offentlig omtale av dem. Jeg er imidlertid overbevist om at retten hadde valgt å skifte ut psykologen lang tid før min prosedyre ville blitt avholdt.


Krevde artikkel om seg selv fjernet
I artikkelen jeg publiserte for to dager siden, nevnte jeg ikke den aktuelle psykologens navn, men omtalte bare hans bedrifter som anonym bloggskriver. Etter publiseringen i forgårs, mottok jeg selv epost fra ham. Her truet han med meg med usedvanlig negativ omtale om jeg ikke fjernet artikkelen. Hans krav ble naturlig nok ikke tatt til følge på et slikt provoserende grunnlag.

Truet med falske beskyldninger
Han skrev at han skulle fremsette falske og svært belastende beskyldninger mot meg, også om jeg skrev ytterligere om ham og om jeg publiserte hans navn. Han gav også en detaljert beskrivelse av hvordan han skulle gjøre dette for å få det til å se mest mulig troverdig ut, for å vise at han mente alvor med trusselen.

Blant annet eksemplifiserte han hvordan han kunne gjøre dette - på en etter hans mening "lovlig" måte. Han skrev at dersom han ikke fremsatte en direkte beskyldning, men bare "stilte åpne" spørsmål om det ene med det andre og koplet det med mitt navn og "advokat" foran , så ville leseren oppfatte det som et faktum - selv om det ikke var det han presenterte. Valg av koplingsord måtte gjøres ut fra hva som var mest fordømmende og mest interessant lesestoff på nettet når det ble gjort.

Truslene fra psykologen antas rammes av straffelovens bestemmelser om sjikanerende og plagsom opptreden.

Påstod at Høyesterett hadde gitt ham tillatelse
Psykologen gav også i eposten uttryk for at Høyesterett hadde gitt ham lov til å gjøre som han gjorde. Dette kom frem gjennom et Erasmus Montanus resonnement uten rot i den juridiske virkeligheten, om at han ikke måtte føre bevis for faktum han ikke har påstått. 

Flere lignende saker
Saken er ikke unik, idet det også tidligere har forekommet at psykologer har begått tilsvarende overgrep på nett. Således ble en psykolog i 2002 ilagt bot og fikk inndratt sin pc, for å ha vært blant landets mest aktive deltakere på ulike nyhetsgrupper på internett. Det særegne med psykologen jeg beskriver her, er imidlertid at han gir  "blaffen" i hva Kongen mener om nettsjikane slik dette ble uttrykt i hans nyttårstale i år. 

En rekke personer rammet
Ytterligere undersøkelser viser for øvrig at psykologen allerede har "posisjonert" ut flere personers navn på nettet - slik at de bare ligger et tastetrykk unna psykologens eksekusjonspelotong. Blant disse personene er navn på tingrettsdommere, fylkesnemndsledere, professorer, leger og andre personer i fremtredende stillinger i samfunnet.

Mektig våpen
Psykologen tror åpenbart at han har skaffet seg et arsenal av våpen, som han kan benytte til å få disse personene (og andre om han ønsker) til å gjøre som han vil. Det er uklart i hvilken grad disse andre personene er blitt presset eller truet av psykologen på noen måte, eller hva som er grunnen til at han har lagt hodene deres "klar på huggestabben". Jeg vil anta at politiet ved undersøkelser vil kunne finne ut av dette. 

Psykologforeningen bryr seg ikke
Psykologforeningen er kontaktet og orientert om psykologens bedrifter på nettet. De har i en epost idag svart at:

Psykologforeningen er ikke part i saker av denne karakter, og vil derfor ikke gjøre undersøkelelser i denne anledning. 

Det er vanskelig å forstå hva psykologforeningen mener med dette.

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har for sin del i skrivende stund ikke gitt noen tilbakemelding med hensyn til hvordan de for sin del stiller seg. Etter Grunnlovens tekst er Kongen øverste ansvarlig for dette kontoret. Det er således grunn til å anta at tilsynsmyndigheten vil se nærmere på forholdet.

Domstoler og fylkesnemnder
Det er uklart i hvilken grad de ulike domstolene og fylkesnemndene som hittil har engasjert psykologen, har hatt kunnskap om det som her beskrives. Jeg har foreløpig ikke fått avklart dette med dem, og anser det heller ikke som min oppgave i saker som jeg ikke har til behandling.

(Artikkelen er blitt endret den 18.2.14 for å anonymisere fullstendig hvilken blogg som har vært benyttet, og for å forhindre så langt råd er at publikum finner bloggen ved søk på nettet til skade for dem som rammes. Ved endringen er delene som er gjengitt fra bloggen fjernet slik at bare noen eksempler på enkeltord gjenstår. Artikkelen ble første gang publisert den 23.1.14 og er blitt republisert i dag).

Del denne siden: