Kjent psykolog avslørt som bakmann av mobbeblogg!

Kjent psykolog avslørt som bakmann av mobbeblogg!

Publisert: 20. september 2014

 

P2-Olav44Denne artikkelen ble første gang publisert 21.1.14, men er senere blitt avindeksert. Den er republisert i dag, i samme form som den var den gang.
Ytring

KJENT BARNEPSYKOLOG AVSLØRT FOR Å STÅ BAK ANONYME MOBBEBLOGGER

Av advokat Olav Sylte  - 21.01.14
mailto:olav@advokatsylte.no

En kjent og velrenommert psykolog er nå avslørt som personen som står bak flere anonyme blogger på internett, som over tid har mobbet særlig en person på vestlandet. Avsløringen skjedde ved at psykologen i forbindelse med det som må ha vært en svært utvidet nyttårsfeiring, sendte en epost til vedkommende han mobbet og skrev om bloggen. Feiringen må ha vært svært lang, for eposten ble sendt natt til 2. nyttårsdag i år, kl. 1 om natta.

Psykologen det gjelder arbeider spesielt med saker som gjelder barn, og opptrer jevnlig som rettens sakkyndige i barnevernsaker og saker som gjelder barnefordeling.

Mislikt også av Kongen og AftenpostenKongen-2
Mange opplever å kunne bli mobbet på nettet, særlig på blogger og forum hvor personer kan skrive anonyme leserinnlegg. Dette er noe Kongen har sagt vi skal ha fokus på i år. Temaet er således høyaktuelt og blant annet Aftenposten og Bergens Tidende har fulgt den kongelige anbefalingen og stengt sine kommentarfelt for anonyme ytringer. VG har sperret for nattlig aktivitet (når moderator sover) og Dagbladet har på sin side varslet "nødvendige tiltak" iverksatt.


Da det her er en psykolog som ofte oppnevnes som rettens mann som har valgt å gå motsatt vei av den Kongen har pekt ut, har jeg valgt å skrive denne artikkelen, og omtale psykologens fremgangsmåte som mildt sagt er forunderlig. Jeg mistenker at vedkommende sov da kongen holdt sin nyttårstale og at han ikke har forstått hvorfor landets fremste avisredaksjoner nå har endret kurs.

Den aktuelle psykologen fungerer fortsatt som psykolog, og påtar seg oppdrag for domstolene og fylkesnemndene i sørnorge. Det ligger i sakens natur at han ikke gjør dette i saker hvor vårt kontor yter bistand.

Sakens bakgrunn 
Alt har en årsak, også psykologens bruk av virkemidlet kongen nå forbanner. I dette tilfellet antas psykologen selv å ha blitt utsatt for tilsvarende overgrep, vel å merke ikke som privatperson men som offentlig oppnevnt sakkyndig. Som følge at han mente seg ærekrenket av kritiske røster, brakte han saken inn for retten, og ble tilkjent erstatning for ærekrenkelse. Ærekrenkelsen gikk ut på at det ikke var bevis for beskyldningene mot ham om maktbisbruk og for å gi feil opplysninger til retten mot bedre vitende.
 
Fritt frem for psykologer å mobbe på nett 
I strid med kongens befaling, har imidlertid psykologen brukt en anonym blogg som ?represalie? for det han selv ble utsatt for ? til tross for at rettsystemet løste hans egen sak ved at han fikk aksept for at det ikke var bevis for beskyldningen mot seg selv. Jeg hørte Kongens tale, men fikk ikke med meg at det ble gjort noe unntak for sakkyndige psykologer som hadde fått sin sak avgjort av rettssystemet.


Psykolog-3Avslørte seg selv da han sendte epost fra sin iphone midt på natta under nyttårsfeiringen
Psykologen avslørte seg selv da han sendte en epost under en svært utvidet nyttårsfeiring, som ihvertfall måtte ha vart helt til natt til 2. januar 2014 (kl. 01.00).

I den usedvanlige lange eposten sendt fra forrige utgave av iphone, skrev han  denne natta bl.a. følgende tekst (anonymisert fra min side):

"Siden jeg liker å følge alminnelige og demokratiske spilleregler, OG menneskerettighetene, varsler jeg herved om en bloggserie som vil bli publisert på min hjemmeside fra andre uken av januar 2014 - der jeg går nærmere inn på din og xx sin virksomhet, og måten å drive den på."

----

Den første bloggen publiseres neste uke under arbeidstittelen: "Barne-mishandler privat; sjefsanklager på Internett?"* (Stjernen bak refererer til det sitatet og måten å bruke kilder på, som jeg forøvrig er kritisk til, og som kommer senere i blogg-innlegget).

Det andre blogg-innlegget kommer en til to uker etterpå (alle er skrevet) under arbeidstittelen: "Hvem er x anonyme kilder - og hvorfor gjemmer x2 og x3 seg i skjørtene på en tvilsom menneskerettighetsorganisasjon?"

----

Jeg gleder meg til å utfordre deg og dere på disse områder i det offentlige rom - under fullt navn og basert på de kildene du selv har gitt meg, og særlig til å prøve ut det personfokus du - som leder i xx og Styret har gjort dere til forkjempere for!!

Siden jeg speilvender hele modellen dere bruker, vil det heller ikke være anledning til tilsvar, og jeg er definitivt ikke innstilt på å korrigere eventuelt uriktige påstander, selv om du/dere skulle fremskaffe opplysninger som tilbakeviser det jeg måtte påstå. Jeg vil rett og slett - som du og Styret i xx - benytte meg av den rett ytringsfriheten gir meg til å fremsette subjektive meninger og påstander om andre, offentlige personer, uten krav til å skulle korrigere dette. Jeg kan naturligvis - i mine ønsker om å sette søkelys på det "som etter min mening er misbruk av menneskerettighetene" - heller ikke ta smålighet hensyn til at de påstander jeg fremsetter kan / vil oppleves personlig belastende for deg (som leder) eller for andre med leder- og/eller styrefunksjoner i xx.

Til en viss grad vil jeg forsøke "å skåne" fosterdatteren din, ut over de belastninger som følger av å gjengi oppkysninger du allerede har publisert om henne - og de spørsmål, refleksjoner og påstander det fører til."


Psykologen ble på en høflig måte anmodet om å stanse mobbingen
Jeg kontaktet psykologen etter at min klient mottok denne eposten og anmodet han om å avstå fra det han truet med. Jeg skrev bl.a.:

"Jeg viser til denne eposten samt også til din blogg, hvor du bl.a. flere steder omfattende markedsfører at x er dømt for brudd på menneskerettighetene. Dette er hun ikke, hun er dømt for ærekrenkelse (det er ikke menneskerettighetsbrudd).

Det du skriver og truer med at du skal gjøre i eposten, antas også å være en plagsom opptreden som i seg selv kan være ærekrenkende.

Din tilbakemelding imøteses innen 14 dager om du vil akseptere å fjerne de uriktige påstandene om menneskerettighetsbrudd fra nettet, samt bekrefte at du vil avstå fra å opptre på den plagsomme måten du har varslet.

Dersom du mot formodning ikke ønsker å gjøre dette, vil ditt valg anses som et samtykke til at eposten blir offentliggjort.

Jeg har anbefalt klient å gi deg slik mulighet, idet eposten er sendt ved bruk av iphohne midt på natta etter nyttårsaften på et tidspunkt der du kanskje ikke har hatt god nok vurderingsevne."


Psykologen beklaget - at han ble forsinket med mobbingen!
Psykologen svarte ikke på min henvendelse, selv om jeg endatil varslet at hans epost ville kunne bli offentliggjort. I stedet sendte han den 19. januar 2014 ny epost til min klient. I denne eposten beklaget han. Ikke det han hadde gjort, hvilket var å forvente fra en med universitetsutdanning, men at han ikke hadde fått tid til å mobbe mer enn han allerede hadde gjort. Samtidig truet han både meg og andre navngitte advokater med ulike beskyldninger.

Psykologen skrev bl.a. ølgende i denne nye henvendelsen:

"På grunn av tekniske vanskeligheter ved opprettelsen av ny hjemmeside, har publiseringen dessverre måttet utsettes. Jeg beklager dette.??"

-----

Jeg kommer til å gå langt i å navngi antatte anonyme kilder, som x4, på vegne av x5 og x6 og deres familie, og videre trekke inn advokat x7 og advokat x8 som sannsynlige kilder når det gjelder å finne frem til de tre rapportene dere har brukt/misbrukt - hvis eneste felles kjennetegn er at de har ligget ute på nett.

---

Jeg kommer med styrke til å hevde at angrepene på meg er iscenesatt av "personer uten tilknytning til barne- sakene", med det formål å ramme meg og flytte oppmerksomheten bort fra familien x4 overgrep og mishandling mot min sønn - og jeg kommer i denne bloggartikkelen til å reise spørsmål ved om du og xx - og advokat Sylte - har vært klar over dette og har deltatt i denne vel-organiserte sverte-kampanjen mot meg med åpne øyne og med viten og vilje??

Jeg kommer til sist til å reise spørsmål ved om en familie på Vinstra i Gudbrandsdalen har vært involvert og kjent til dette."

Mestring av psykoserPsykologer og psykoser
Det må ha "tippet" for psykologen som endatil har dratt inn både paven og vinstraordføreren i kampen for sitt eget omdømme. Han har også fått for seg at advokaten står i ledtog med sin klient. På en av bloggene han har liggende ute og hvor han opptrer med falskt navn, skriver han følgende om meg:

"Har x og hans y fått hjelp av en faglig svak og svært oppskrytt advokat i et stort advokatfirma i Oslo som bærer opphavsmannens navn, og som har et nært og familiært forhold til familien x, til å finne frem til gamle barne-saker som kunne brukes til å ramme.."

Psykologen fremstår som åpenbart paranoid og har i tillegg en narsissistisk skrivemåte som jeg bare regnet med var å finne blant de mest engasjerte advokater. Jeg er ikke i slekt med min klient, selv om også jeg er fra vestlandet. Jeg er heller ikke i slektskap med noen som helst andre som er involvert i sakene psykologen omtaler. 

Som følge av min mistanke om psykologens psykiske tilstand og fordi vedkommende for øvrig er en "likandes kar",  har jeg valgt å ikke angi hans navn - i tråd med Kongens befaling.

Det gjenstår å se om foreningen vil yte samme mentale support, som de gjorde da han var i retten i forrige gang. Da satt de psykologiske mestrene bak i salen og studerte Jordahl og Repåls siste reviderte lærebok om psykoser. Den nærmere årsak til valg av litteratur bakerst i rettssalen spurte jeg dem ikke om.

(Artikkelen ble forkortet den18.2.14, bl.a. ved at en del av psykologens uttalelser som den gang ble gjengitt, nå er fjernet. Endringen ved tekstreduksjon skyldes et ønske om å gjøre det vanskeligere å søke frem på nettet den aktuelle bloggen som omtales, til skade for dem som rammes. Artikkelen ble publisert første gang 21.1.14 og er blitt republisert etter endringene i dag).

Relaterte artikler:

Barnesakk-susp
Sakk meddom

 

 


Del denne siden: