Gratis samboerkontrakt

Illustrasjonsbilde

Gratis samboerkontrakt

Gratis samboerkontrakt på nett.

Publisert: 14. september 2013Det finnes mange maler på gratis samboerkontrakt på nettet.
HER finner du ett eksempel på det.

Det er viktig å revidere samboerkontrakten jevnlig, for det vil alltid kunne oppstå endringer underveis i samboerskapet som vil kunne få betydning for eierforholdet.

Som advokater ser vi ofte at samboerkontrakter som inngås, ihvertfall for den ene part, kan få utilsiktet negativ virkning ved senere oppløsning av samlivet.

Et eksempel på slik utilsiktet virkning, er at det ved avtaleinngåelsen er avtalt et bestemt eierforhold i boligen, og så finner det sted en nedbetaling av gjeld under samlivet som avviker fra fordelingsnøkkelen som skriftlig ble avtalt. Et annet eksempel er at boligen under samlivet påkostes samtidig som at utgiftsfordelingen tilsvarende avviker fra den samme fordelingsnøkkelen

De fleste advokater og rettshjelpere kan yte bistand ved inngåelse av samboerkontrakt. Prisen for dette er hos de fleste mellom 2.000 og 5.000 kroner.

Du finner flere tips i vår egen Nyhetsavis.
Forskjellen mellom samboere og ektefeller viser seg ved samlivsbrudd!

Det er ikke store forskjeller mellom samlivsordningene, så lenge partene bor sammen i parforhold. Ved et samlivsbrudd er det annerledes. Vi kan illustrere rettsstillingen og forskjellene både under samlivet og ved samlivsbruddet slik:


ØKONOMISKE FORHOLD MELLOM PARTENE:

EKTEFELLER

SAMBOERE

Felleseie og underholdsplikt

Ja

Nei

Fordeling av bo ved samlivsbrudd

Likedeling av felleseie

Hver av partene beholder sitt/ deling av sameie

Arverett

Ektefeller har arverett etter hverandre. Ektefeller har rett til en minstearv på 4G som ikke kan tilsidesettes ved testament.

Samboere med felles barn stilles likt med ektefeller. Samboere som har bodd sammen i minst 5 år kan i testament gi hverandre tilsvarende rett som går foran livsarvinger.

Uskifte

Uskifterett

Samboere med felles barn stilles likt med ektefeller. Andre samboere har ikke rett til usikfte.

Opphør av uskifte

Enke/enkemann må skifte ved inngåelse av nytt ekteskap. Arvinger kan kreve skifte dersom gjenlevende inngår samboerskap.

Arvinger kan kreve skifte dersom gjenlevende inngår ekteskap eller samboerskap.

skifteoppgjør, advokat, samlivsbrudd, samboere, samboeravtale, urimelig, bolig, fri rettshjelp, hustandfellesskaploven, felleseie, underholdsplikt, likedeling, arverett, uskifte, sameie, familierett, barnefordeling, samboere, samboerskap, samboerforhold
Samboeravtale

Oppgjøret ved skiftet skal skje i samsvar med eventuell avtale som er inngått mellom partene (samboeravtale). Dersom det ikke er inngått samboeravtale, vil regelen være at hver av partene overtar det den selv eier. Med dette siktes til det vedkommende har anskaffet for egne midler. Det vil her ofte oppstå bevisspørsmål, for eksempel hvor det har vært helt eller delvis sammenblandet økonomi, så som hvor den ene har betalt husholdningen mens den andre har brukt sine midler på nedbetaling av renter og avdrag på huslån. I så fall er det naturlig å se det slik at begge har brukt midler på det samme, forutsatt at det dreier seg om sammenlignbare størrelser.
skifteoppgjør, advokat, samlivsbrudd, samboere, samboeravtale, urimelig, bolig, fri rettshjelp, hustandfellesskaploven, felleseie, underholdsplikt, likedeling, arverett, uskifte, sameie, familierett, barnefordeling, samboere, samboerskap, samboerforhold
Urimelig samboeravtale


Det forekommer at den ene av partene i forbindelse med samlivsbruddet hevder at samboeravtalen er urimelig; for eksempel at vedkommende ikke hadde forstått innholdet, blitt presset eller lignende. Det er mulig å korrigere eller sette urimelige samboeravtaler til side, jf. avtaleloven § 36, men det skal svært mye til før retten vil gjøre dette.

Ved lange samliv (over 15 år), så kan det tenkes at en hjemmeværende kan kreve "kompensasjon" for sin innsats for familien fra den annen, som for eksempel har hatt god inntekt og verdistigning på eiendom (såkalt husmorprinsippet). Dette da ut fra et berikelsessynspunkt, ved at den ene har lagt til rette for at den andre har kunnet fremskaffet sine inntekter. Dette beror på en konkret vurdering, og det anbefales åpenbart å kontakte advokat for en betenkning om dette ved oppløsning av lange samboerforhold.
skifteoppgjør, advokat, samlivsbrudd, samboere, samboeravtale, urimelig, bolig, fri rettshjelp, hustandfellesskaploven, felleseie, underholdsplikt, likedeling, arverett, uskifte, sameie, familierett, barnefordeling, samboere, samboerskap, samboerforhold
Sameie

Det er ikke uvanlig at partene anskaffer eiendeler sammen. Da oppstår et såkalt sameie, som reguleres av sameieloven under parforholdet. Ved skifteoppgjøret, får imidlertid sameieloven mindre betydning; med mindre det dreier seg om en fast eiendom og partene er uenige om denne skal selges (sameieloven § 15).

Dersom partene har anskaffet eiendeler i sameie, er det i utgangspunktet naturlig å tenke seg at de er likeverdige sameiere i forhold til en senere deling ved et samlivsbrudd. Den som hevder at den har større eierandel enn den andre, har i så fall bevisbyrden for at denne har "tilført"
større del til anskaffelsen. I så fall har vedkommende krav på tilsvarende større del ved skifteoppgjøret.


Hustandfelleskaploven (Samboerloven)

Husstandsfellesskapsloven kan tenkes å regulere noe av skifteoppgjøret, således retten til å overta felles bolig og innbo ved samlivsbrudd. Loven gjelder bare dersom samlivet har vart i minst to år, eller dersom de har eller venter barn sammen.

Dersom "sterke grunner" taler for det, kan den ene samboeren kreve å overta tidligere bolig eller leiekontrakt etter denne loven. Det samme gjelder retten til å overta deler av innboet, eksempelvis en spesialtilpasset bil. I begge tilfeller dreier dette seg om "naturalkrav", dvs. at den som overtar må betale markedspris til den andre.

Selv om det er inngått en samboeravtale, vil denne helt eller delvis kunne bli "satt" til side av de nevnte bestemmelser i hustandfellesskaploven.

Du finner flere tips i vår egen Nyhetsavis.


Del denne siden: