Vil ha fylkesnemndslederne til tingrettene!

Vil ha fylkesnemndslederne til tingrettene!

I dag leverte Særdomstolsutvalget sin rapport til Barne- og likestillingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet (NOU 2017:8)

Publisert: 9. mars 2017


I dag leverte Særdomstolsutvalget sin rapport til Barne- og likestillingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet (NOU 2017:8). Her anbefales av et flertall av utvalgsmedlemmene, alle unntatt representanten fra Regjeringsadvokaten, at barnevernssakene for fremtiden føres direkte for tingrettene, og at dagens nemndsledere ansettes der i stedet for å behandle barnesakene.


Dette vil i tilfelle gi mulighet til å beholde den kompetansen på foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven som tingrettene og fylkesnemndene til sammen representerer i dag, skriver utvalget.


Utvalget har også diskutert om fylkesnemndene bare skulle omdannes til særdomstoler med et enkelt grep, ettersom kompetansen etter utvalgets syn anses ligge der fra før. Om dette skriver utvalget:


"Det å omdanne fylkesnemndene til særdomstoler for barnevern og sosiale saker vil ikke kreve store endringer av organisatorisk og administrativ art. Lokaler, utstyr og personell vil i stor grad kunne beholdes. Domstoladministrasjonen vil imidlertid måtte rustes til å overta ansvaret for disse nye domstolene, mens Sentralenheten for fylkesnemndene vil kunne avvikles, skriver utvalget."

Utvalget foreslår også at alle saker etter barneloven og barnevernloven, skal behandles av et mindre utvalg av dagens tingretter. Dette er begrunnet med et antatt behov for større fagmiljø hos avgjørende instans, herunder behovet for særskilt opplæring og kompetanse hos dommerne.

Jeg er enig med mindretallet i utvalget, og mener at forslaget innebærer risiko for "forsterket tunnellsyn". Jeg peker særlig på den delen av forslaget som går ut på å legge barnesaker bare til noen få av landets domstoler, samt å gi "spesialopplæring" bl.a. i psykologi til dommere som skal behandle slike saker. Det er fare for at en ved dette vil miste alminnelig folkesyn på noe som ikke er eksakt vitenskap.

Du finner hele utvalgsrapporten
her.


Les flere av våre artikler her.

Del denne siden: