Vant barnevernsak og ble storfamilie igjen!

Vant barnevernsak og ble storfamilie igjen!

Fikk hjelp og samtidig alle barna som var plassert i beredskapshjem hjem igjen. Dette er ikke hverdagskost i norsk barnevern.

Publisert: 6. mars 2016

En småbarnsfamilie ble denne uka "dømt" til tilsyn fra barnevernmyndighetene, 2 ganger i måneden, i inntil 2 timer - og fikk samtidig alle barna som var plassert i beredskapshjem hjem igjen. Dette er ikke hverdagskost i norsk barnevern.

Fra neste måned blir det endringer. Da kommer nye regler. De nye reglene sier at nesten alle typer hjelpetiltak skal kunne settes inn med tvang, d.vs. selv om ikke foreldrene godtar dem . 

De nye reglene ble vedtatt av Stortinget i fjor sommer, for å få ned tallet på omsorgsovertakelser. Les mer om det her.

Det var fylkesnemnda I Nordland (sak nr. 15/345) som traff avgjørelsen i saken fra denne uka og den var etter gammelt regelverk som har vært lite brukt. Avgjørelsen var foranlediget av at barnevernet ville ta omsorgen for barna og la dem vokse opp hver for seg, i fremmede fosterhjem, jf. barnevernloven § 4-12.

Fylkesnemnda var ikke enig med barnevernet i at en slik splitting var til barnas beste, og bestemte derfor at barna skulle flytte hjem og vokse opp med sine foreldre, og med tilsyn og hjelp av barnevernet istedet, jf. barnevernloven § 4-1 og 4-4, 3. ledd.

Dagens regelverk og praksis
Etter regelverket som har vært gjeldende til nå, kan myndighetene bare tvinge familier til å akseptere gjennomføring av to typer hjelpetiltak; opphold i barnehage eller annet egnet dagtilbud for barn, og/eller tilsyn som altså ble benyttet i denne saken. I tillegg har det vært noen spesialregler for barn med særlige adferdsproblem.

Vilkårene for slike tvangs-hjelpetiltak der foreldrene nekter, er strenge og det må vedtas av Fylkesnemnda etter vanlig saksgang.

I 2012 ble det i Norge totalt bare truffet fem slike vedtak om tvangstilsyn som alternativ til omsorgsovertakelse, og i 2013 var tallet nede i 2 tilfeller. 

Etter dette har det bare blitt truffet ca. ett slikt vedtak pr. år, og denne saken var nok den eneste i år etter gjeldene regler.

Den her avgjørelsen antas å være rettshistorisk, idet den nok er den siste avgjørelsen av sitt slag etter gammelt regelverk og før den betydelige endringen som nå vil finne sted. Det var jeg selv som fikk gleden av å ha saken, sammen med advokat Janne Rebecca Fjelnseth. 

Ny lov fra 1. april 2016
Sist sommer vedtok Stortinget endringer i barnevernloven, med utvidet bruk av tvangstiltak i hjemmet for å unngå omsorgsovertakelser. Les mer om bakgrunnen for endringen her.

Foruten tilsyn og barnehageplass, er det innført en rekke nye alternative tvangs-hjelpetiltak som fylkesnemnda kan pålegge som alternativ til omsorgsovertakelse. 

Den nye loven om tvangs-hjelpetiltak vil gjelde fra neste måned (1. april 2016) og lyder slik:

Fylkesnemnda kan, når det er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg eller av andre grunner, beslutte at opphold i barnehage eller andre egnede dagtilbud, opphold i besøkshjem eller avlastningstiltak, leksehjelp, fritidsaktiviteter, bruk av støttekontakt eller andre lignende kompenserende tiltak skal settes i verk ved pålegg til foreldrene. 

Når det er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg, kan fylkesnemnda gi pålegg om tilsyn, meldeplikt og urinprøver. 

På samme vilkår kan fylkesnemnda gi pålegg om omsorgsendrende tiltak. De omsorgsendrende tiltak som anvendes, skal være faglig og etisk forsvarlige og bygge på et allment akseptert kunnskapsgrunnlag.

Vi antar at norske barnevernkontor kan ha "dratt ut" en rekke undersøkelsessaker i tid, nettopp for å kunne avgjøre dem etter de nye reglene fra neste måned.

Del denne siden: