Hver tredje barnevernsak vunnet siste halvår!

Hver tredje barnevernsak vunnet siste halvår!

Publisert: 8. januar 2015

vant1
Foto: Illustrasjonsbilde
MANGE VINNER "KAMPEN" 
-vunnet 9 av 30 saker siste halvår!

Barnvernet fremmer sak om omsorgsovertakelse i ca. 0,5 prosent av alle undersøkelsessakene som blir åpnet her i landet (i fjor ble det åpnet ca. 35.000 slike saker).

I denne ca. halve prosenten inngår så en stor del saker, hvor foreldre selv ønsker eller samtykker i plassering av barna utenfor hjemmet av ulike grunner.

Det forekommer tilnærmet aldri at disse foreldrene omtaler sakene sine for andre, eller skriver om dem på sosiale medier, og de er for almennheten helt ukjente. Les mer om denne statistikken blant annet her.


98-prosent påstanden er misforståelse
Av de resterende sakene - som antakeligvis utgjør ca. en kvart prosent av alle undersøkelsessakene som blir åpnet - så oppstår det naturlig nok stor "kamp" mellom foreldre og barnevernet, og enkelte av disse sakene hører vi motsatt svært mye om. Særlig på sosiale medier.

I
 disse egentlig få "kampsakene" taper barnevernet en viss andel, selv om de åpenbart vinner flest av disse sakene. Det er ukjent hvor stor denne andelen er, og mange hevder barnevernet vinner hele 98 prosent av disse barnevernsakene, dvs. private parter bare vinner 2 prosent.

Enkelte strekker det svært mye lengere, og hevder at barnevernet tar 98 prosent av alle barn de kommer bort i med tvang. Det blir i realiteten nesten 100 prosent feil påstand, først og fremst fordi barnevernet bare "tar" ca. en halv prosent av barna de oppretter undersøkelsessaker for.

Bare vi har vunnet 9 saker siste halvår
2 prosent seier for private parter i de relativt få resterende "kampsakene" slik jeg her har brukt begrepet, stemmer imidlertid ikke med statistikken vi kjenner fra våre egne saker.

Bare vårt kontor har vunnet 9 av 30 omsorgssaker vi har hatt i fylkesemnd/tingrett siste halvår. Gjennom disse sakene fikk totalt 20 barn bo i hjemmet mot barnevernets ønske og etter beslutning fra nemnda eller retten (fordi de fleste av de 9 sakene gjaldt flere enn ett barn).

Bare de sakene vårt kontor har vunnet, utgjør ca. 2 prosent av alle landets omsorgssaker som ble behandlet ved norske fylkesnemnder og domstoler i perioden. Dersom påstanden om at foreldre bare vinner 2 prosent av denne typen saker skulle være riktig, innebærer den i så fall at bare advokater fra Advokatfirmaet Sylte vinner omsorgssaker her i landet.

Slik er det naturligvis ikke. Jeg kjenner personlig flere andre advokater som også har vunnet saker i denne halvårsperioden. 


Propagandaen kan skade saker 
Det er viktig at det som fremføres har snev av riktighet og ikke er ren falsk propaganda. Slik propaganda kan være med på å gjøre at unødvendig mange foreldre mister omsorgen for egne barn.

Dette ved at de "taper" såkalte "kampsaker", ved at de ikke engang har tillit til at advokater og rettsapparat kan hjelpe dem (gratis ordning med fri rettshjelp). I stedet velger enkelte som tror på propagandaen kanskje bistand fra sjarlataner og andre ukyndige som ønsker å "selge" inn sine tjenester og dårlige råd.

Sannsynligheten for at det innebærer skade for saken er stor slik vi vurderer det. Derfor samarbeider vi aldri med utenforstående ikke-fagpersoner i slike saker, og påtar oss heller ikke saker der klient ønsker å saksbehandle saken på facebook eller andre sosiale medier i stedet for gjennom rettssystemet.  


Nærmere om vår egen statistikk
Vårt kontor hadde i forrige halvår 30 stk slike rene omsorgssaker til behandling, hvor avgjørelse fra fylkesemnda eller retten falt i halvårsperioden juli til desember 2014.

I
  ca. hver tredje av disse sakene har den private part vunnet over barnevernet. Barnevernet vant altså "bare" ca. 70 prosent, og ikke 98 prosent av denne mest kompliserte type barnevernsak.

Vi kjenner ikke til hvilke statistikker andre advokater som bistår privater parter har, og håper at flere andre gjør som oss og offentliggjør statistikken på en kontrollerbar måte. 

Resultatet om ca. 30 pst vunnet barnevernsak avviker ikke vesentlig fra tidligere perioder vi har registrert.

De aktuelle sakene utgjorde i underkant av 10 prosent av det samlede arbeidet ved vårt kontor i samme periode (regnet i omsetning).

 

Noen av sakene i halvårsstatistikken vi omtaler her,  ble behandlet både i nemnda og i retten i samme halvårsperioden (fra juli 2014 til og med desember 2014). Vi har da i statistikken bare regnet dette som en stk. sak og lagt til grunn sluttresultatet i siste instans.

 

Alle barnevernsakene vi har tatt med, er for øvrig rene omsorgssaker. Det vil si 4-12 eller 4-21 saker (sistnevnte tilbakeføring), med unntak av en stk. sak som gjaldt adopsjon av småbarn.

Saker som bare gjelder samvær eller midlertidige vedtak (akuttvedtak) er holdt utenfor i våre tall. Her er for øvrig tapsstatistikken for barnevernet omtrent like høy. I denne forbindelse er det viktig å bemerke, at barnevernet ofte "frivillig" tilbakefører barn etter kort tid etter at akuttvedtak er truffet - slik at det da ikke ender opp med en omsorgssak. Se for eksempel tidligere artikkel vi har skrevet om dette fra forrige halvårsperiode.

 

I tillegg til disse 30 rene omsorgssakene, så hadde vi for øvrig ytterligere 3 saker som var fremmet for nemnda i samme halvårsperioden, men som barnevernet trakk kort tid før behandlingen der fant sted. Disse tre sakene er også holdt utenfor våre tall. Dersom de hadde vært tatt med, så hadde barnevernet bare vunnet 64 prosent.

 

Det skal også nevnes at i en av tilbakeføringssakene, så aksepterte barnevernet selv tilbakeføring, men da først kort tid før saken skulle behandles av tingretten som 2. instans. Denne saken er inkludert i statistikken.

 

De fleste av sakene vi omtaler gjelder for øvrig flere barn i samme sak. 

 

Fordelingen mellom såkalte 4-12 og 4-21 barnevernsaker er lik (dvs. like stor tapsprosent for barnevernet i begge typer saker).

 

1/3 av de ni sakene, det vil si 3 saker, ble dessuten vunnet av privat part over barnevernet allerede i Fylkesenmnda. De øvrige 6 sakene ble først tapt i nemnda, men så vunnet i tingretten som siste instans.

 

Grunnlaget for statistikken
Her skal vi gi en kontrollerbar oversikt over saker vi hadde i perioden juli til desember 2014,  hvor privat part har vunnet over barnevernet i sak om endelig omsorgsovertakelse/tilbakeføring  (dvs. foreldre fikk beholde eller fikk tilbake barnet/barna mot barnevernets ønske, ved bruk av rettssystemet).

Totalt dreier det seg i halvårsperioden om ca. 20 barn som barnevernet ville ta/beholde omsorgen for.

Vi angir i oversikten også instansens saksnummer til høyre for instansens navn, slik at vår statistikk kan kontrolleres av den som måtte ønske det.

De aktuelle barnevernsakene (omsorgsovertakelse/tilbakeføring) som vi har vunnet siste halvår er:

 

Vunnet i fylkesnemnder:

Nordland 14/215

Rogaland  14/193

Buskerud og Vestfold 14/57

Vunnet i tingretter:

Nord-troms 14-71407

Nord-Troms 14-119732

Øst-Finnmark 14-7892

Bergen14-174731

Sør-Trøndelag 14-53212

Søre Sunnmøre 14-039656

Hvordan vinne barnevernsak?
Det er vanskelig å gi noe godt generelt råd om hva du skal gjøre for å vinne en barnevernsak, for alle saker er forskjellige. Det eneste vi kan si, og det er naturligvis også generelt, er at det ofte vil være en viktig forutsetning for å kunne vinne, at du lytter til advokats råd under prosessen.
Advokat Olav Sylte


Del denne siden: