Måtte akseptere at familien rømte fra barnevernet

Advokat Katja Hakvaag, MNA

Måtte akseptere at familien rømte fra barnevernet

Barnevernet gjorde kuvending og avsluttet saken, etter at lagmannsretten stilte spørsmål ved lovligheten av kommunens saksanlegg.

Olav Sylte

Forfatter: Olav Sylte
Publisert: 5. april 2019

Familien rømte fra landet, da barnevernet fremmet sak for Fylkesnemnda om å ta omsorgen for det nyfødte barnet. Både Fylkesnemnda og tingretten gav for noen måneder siden barnevernet medhold. Nå har imidlertid barnevernet omgjort sitt eget vedtak, og Familien er strålende fornøyd.

Bakgrunnen for barnevernets kuvending var at Agder lagmannsrett stilte spørsmål ved lovligheten til barnevernets saksanlegg. Lagmannsretten skrev i en beslutning den 14. januar i år (18-190753):

Lagmannsretten finner at det er vesentlige svakheter ved tingrettens avgjørelse når det gjelder spørsmålet om hva som er «vanlig bosted» for barnet. Det er reelle utsikter til et annet resultat enn det tingretten har kommet til. Vilkåret i § 36-10 tredje ledd bokstav c er derfor oppfylt, og saken bør behandles på nytt av lagmannsretten.

Les mer om saksgangen her

Vi legger til grunn at barnevernet innså at lagmannsretten ville komme til motsatt resultat vedrørende det juridiske spørsmål saken gjaldt; nemlig spørsmålet om norske barnevernmyndigheters jurisdiksjonsmyndighet over barn som har flyttet fra landet i forbindelse med barnevernets inngrep. 

Samtidig er det grunn til å anta at barnevernet ikke ønsket ien "presedens" for dette ved en lagmannsrettsdom, som altså nå i stedet endte med en kjennelse hvor hele ankesaken ble hevet (18-190753).

Foreldrene ble bistått av Advokatfirmaet Sylte AS v/advokat Katja Hakvaag.


Del denne siden: