Kjøpekontrakt bil

Publisert 2013-02-24 12:38


BILKONTRAKT
Her finner du forbrukerrådets GRATIS KJØPEKONTRAKT som du kan benytte ved kjøp/salg av bil. 

Husk at selv om bilen selges "som den er", er selger likevel ansvarlig dersom han har tilbakeholdt eller gitt feil opplysninger, eller hvis bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.

På forbrukerrådets nettsider finner du mye informasjon om dine rettigheter ved bilkjøp. Gå inn på disse sidene dersom du er blitt lurt ved en bilhandel. 


På forbrukerrådets nettsider nevnes følgende:
Bilen har en mangel hvis den ikke er i den stand som dere har avtalt. Hvis dere ikke har avtalt noe spesielt, skal bilen være i samsvar med det man normalt kan regne med ut fra bilens alder, bruk, kjørelengde og liknende. Som kjøper kan du altså ikke forvente det samme av en brukt bil som av en ny bil.

Det er i utgangspunktet en mangel hvis det som har oppstått ikke skyldes:Enkelt kan man si at jo eldre bilen er, jo billigere den er, og jo lengre den er kjørt, desto mindre kan du forvente av den. Samtidig er det viktig å få med seg at selger kan være ansvarlig dersom det oppstår feil du ikke kunne regne med.

Du kan heller ikke klage på noe du kjente, eller måtte kjenne til, da du kjøpte bilen. Synlige mangler vil være din risiko som kjøper. Derfor er det viktig å sjekke bilen nøye før du kjøper.

Tags: gratis kjøpekontrak som du kan benytte ved kjøp/salg av bil. Tags: Mal, kjøpekontrakt bil, mangel, reklamasjon, klage, lurt, bilhandel, heve, hevning, prisavslag, erstatning, heving

«Som den er»

Det hender at selger tar forbehold om at bilen selges «som den er» eller liknende. En slik ordlyd vil ikke frita selger for alt ansvar. Du kan ha et krav mot selger dersom:

 fra det du fikk opplyst, prisen, alderen og kilometerstanden.

Klagefrister

Har du kjøpt bil fra en privatperson, er det kjøpsloven som gjelder. Da har du en reklamasjonsrett på to år. Det er i tillegg et krav om at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen.
---

Dersom du har kjøpt bilen fra forhandler, beskriver forbrukerrådet følgende som gjelder:

Tags: gratis kjøpekontrak som du kan benytte ved kjøp/salg av bil. Tags: Mal, kjøpekontrakt bil, mangel, reklamasjon, klage, lurt, bilhandel, heve, hevning, prisavslag, erstatning, heving


Klagefrister

Klagefristen er fem år på bil. Det betyr at du normalt ikke kan klage på mangler som viser seg mer enn fem år etter at du overtok bilen. Unntak er hvis selger i en garantiavtale har påtatt seg ansvar i en lengre periode, eller han har opptrådt uredelig eller grovt uaktsomt.

Hvis du mener at bilen har en mangel som selger er ansvarlig for, må du ta dette opp med ham innen rimelig tid. Hvis du klager for sent, kan du miste kravet ditt. Det vil være tilstrekkelig at du klager innen to måneder etter at du oppdaget feilen, men i praksis vil både du og selger være tjent med en rask reaksjon.

Hva kan du kreve?

Dersom bilen har en mangel, kan du kreve at selger yter avhjelp, (det vil si retting eller omlevering), kreve prisavslag, heving og/eller erstatning. Nærmere om de ulike kravene nedenfor.

Retting

Du må først akseptere at selgeren forsøker å rette opp mangelen. Dette skal skje innen rimelig tid og uten kostnader eller vesentlig ulempe for deg. Selger kan i hvert fall foreta to forsøk på å rette samme mangel, og enda flere dersom det er særlige grunner som gjør det rimelig. Dette må vurderes konkret i den enkelte sak.

Dersom reparasjonen tar lengre tid enn en uke, vil du som utgangspunkt ha krav på å få låne en bil fra selger.

Omlevering

Dersom selger ikke retter opp mangelen, eller rettingen ikke kan gjøres innen rimelig tid og uten kostnad eller vesentlig ulempe for deg, kan du kreve bilen omlevert. Det vil si at du kan kreve en lik eller tilsvarende bil.

Prisavslag

Hvis ikke mangelen rettes eller selger foretar omlevering, eller det ikke gjøres innen rimelig tid, kan du kreve prisavslag. Prisavslaget skal normalt tilsvare reduksjonen i bilens verdi. Er bilen verd 25 prosent mindre med mangelen, kan du kreve et prisavslag på 25 prosent av kjøpesummen. I særlige tilfeller kan prisavslaget i stedet settes til hva det vil koste å få bilen i mangelfri stand.

Heving

Hvis mangelen ikke er uvesentlig, kan du i stedet for prisavslag kreve å heve kjøpet. Husk at selger normalt har to avhjelpsforsøk.

Erstatning

Har du hatt utgifter som følge av at bilen har vært mangelfull, kan du ha rett til å få nødvendige utgifter erstattet. Husk å ta vare på kvitteringer, slik at du kan dokumentere utgiftene. 

Avbestilling

Forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å avbestille et bilkjøp så lenge det skjer før leveringen. I slike tilfeller kan ikke selger fastholde kjøpet og kreve betaling. Avbestillingsretten innebærer et viktig unntak fra hovedregelen om selgerens rett til å fastholde kjøpet og kreve betaling.

Dersom dere ikke har avtalt et avbestillingsgebyr, kan selger kreve erstatning for tap som følger av avbestillingen.

Ikke angrerett

Vær oppmerksom på at du ikke har angrerett ved kjøp av bil hos forhandler. Angrerett vil du bare kunne ha dersom du kjøper bilen utenfor forhandlers faste utsalgssted eller avtalen inngås ved fjernsalg.

Tags: gratis kjøpekontrakt som du kan benytte ved kjøp/salg av bil. Tags: Mal, kjøpekontrakt bil, mangel, reklamasjon, klage, lurt, bilhandel, heve, hevning, prisavslag, erstatning, heving