Måtte i retten og forsvare egen omsorgsevne

Illustrasjonsbilde fra Istock

Måtte i retten og forsvare egen omsorgsevne

Vi håper at barnevernet lærer av sine feil!

Monica Bäckstrøm

Forfatter: Monica Bäckstrøm
Publisert: 4. juni 2019

Barnevernets egen sakkyndige konkluderte med at foreldrene hadde "svært god omsorgsevne, men det holdt ikke for barnevernet. Syvåringen ble tvangsplassert i offentlig beredskapshjem. Her ble barnet værende i nesten 3 måneder, inntil for noen dager siden da det ble avsagt dom og foreldrene ble gitt medhold.

Det er Sunnhordland tingrett som har avsagt dommen. Dette skjedde etter at foreldrene brakte saken inn for rettslig behandling, etter at Fylkesnemnda hadde gitt barnevernet medhold i at barnet skulle plasseres i offentlig beredskapshjem. 

Dommen illustrerer at det fortsatt forekommer uforståelige akuttvedtak i norsk barnevern som også godkjennes av fylkesnemnd.

Følgende fremgår av dommen:

Barneverntjenesten utførte i perioden september 2018-januar 2019 en sakkyndig utredning av foreldrenes omsorgsevne. Den sakkyndige, psykolog X, vurderte at foreldrene hadde svært god omsorgsevne, hver for seg og samlet. Hun fant ikke holdepunkter for at det forelå mangler ved den daglige omsorgen eller mangler i forhold til personlig kontakt og trygghet. Det ble heller ikke påvist bekymringer knyttet til barnets fungering.

Etter rettens skjønn er det etter bevisførselen sannsynlig at barnet har opplevd minst en situasjon hvor hun har oppfattet fars håndtering av henne som voldsom. Etter rettens skjønn er det imidlertid ikke fremkommet noe som gjør at en kan legge til grunn at dette har skjedd hyppig/ofte. Ut fra barnets forklaring må det videre legges til grunn at det er tale om beskjeden vold. Ved denne bevisvurderingen har retten også sett hen til den sakkyndiges utredningen og konklusjonen i denne.

Denne vurderingen støttes, etter rettens skjønn, opp av at det ikke foreligger andre komparentopplysninger eller funn som indikerer at barnet har vært utsatt for omfattende eller alvorlig vold fra noen av foreldrene.

Retten bemerker at dersom det var tale om alvorlig eller hyppig vold ville en forvente indikasjoner på dette i barnets fungering eller i den sakkyndiges vurdering av foreldrene og barnet.

Dommen får virkning straks, jf tvisteloven §36-9 første ledd. 

Dommen ble avsagt 3. juni i år og var enstemmig (19-054107TVI-SUHO 19-078679TVI-SUHO). Foreldrene ble representert av advokatene Farhad Shæriæti og Ole-Petter Grythe Hoff.


Del denne siden: