Mal for samværsavtale

Publisert 2013-03-04 22:40barnefordeling3Her finner du gratis mal til samværsavtale for barn. Malen er laget av og benyttes ved Stifelsen Kirkens Kamilievern.

Rett til samvær. 
Den som ikke har barnet boende hos seg, har etter barneloven § 43 rett til samvær. Det nærmere innhold må avtales mellom foreldrene eller bestemmes av retten.

Barnets beste. Foreldrene må avtale en samværsordning som er til beste for barnet, og som samtidig er praktisk gjennomførbar. Løsningen som velges skal etter loven i utangspunktet søke å gi best mulig kontakt med begge foreldrene.

Barnets alder
Barnets alder vil være sentralt, slik at barn som er små (under 3 år) nok vil måtte bedømmes svært annerledes enn eldre barn. Dersom barnet er vokst opp med sin mor gjennom disse årene, og far bor langt borte, så vil det for eksempel i utangspunktet ikke være naturlig å tenke seg vanlig helgesamvær annenhver helg, med mindre foreldrene da har praktisert dette hele tiden.

Konkret vurdering
Det er ikke noe fasit på hva som er riktig samvær for et barn. Det betyr at det ikke er noen facit på dette, heller ikke om saken kommer for domstolen. Det skal gjøres en skjønnsmessig, helhetlig og konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Ved denne vurderingen skal det foruten barnets alder, legges vekt på reiseavstand, barnets eventuelle spesielle situasjon og øvrige relevante forhold.

Endring av avtale
Selv om det blir inngått en avtale, så vil ikke denne være rettslig bindende for foreldrene i lenger tid enn det foreldrene ønsker. Dersom den ene ønsker endring, så står den fritt til å kreve dette. Det kan ikke avtales om barn noe som er rettslig forpliktende, tilsvarende det en kan avtale om ting.

Avtaler som inngås, bør evalueres av foreldrene etter hvert som tiden går, og tilpasses det som er til beste for barnet til enhver tid. Stabilitet er også viktig, og særlig for barnet selv. Derfor bør endringer ikke skje stadig vekk, men etter grundig vurdering av nødvendigheten og hensiktsmessigheten av dette, både for foreldre og barn.

Konflikter mellom foreldrene
Det er enighet mellom de fleste som arbeider med denne type saker, at det mest skadelidende for barna er om det oppstår store konflikter mellom foreldrene. Dersom dette vedvarer over lang tid (flere år), kan barna ta alvorlig skade av dette.

Advokater som arbeider med slike saker pålegges etter loven å ta særlig hensyn til nettopp dette, og bidra til å dempe konflikter og å søke minnelige ordninger. 


Relevant artikkel:
 nyttår1

mna_sort_web

Vi har spisskompetanse på våre arbeidsområder!
O S L O  -  B E R G E N  -  S T A V A N G E R  -  K R I S T I A N S A N D
__________________________________________________________________
Tjuvholmen-1 Tjuvholmen-2 TJuvholmen-3