Skylder på Stortinget for dårlig barnevern!

Tina Ueland, leder og tidligere barnevernsbarn

Skylder på Stortinget for dårlig barnevern!

​Barneminister Inga Marte Thorkildsen vil i løpet av kort tid endre regelverket, slik at terskelen for å tvangsfjerne barn blir enklere der det er mistanke om vold og overgrep.

Tina Ueland

Forfatter: Tina Ueland
Publisert: 16. mars 2013

Barneministeren foreslår ny barnevernreform
Dette opplyste barneministeren idag på SV`s landsmøte. Reformen vil blant annet innebære at det skal bli enklere å tvangsfjerne barn fra familier hvor det er mistanke om vold og overgrep.

Mindre hensyn til familiebånd

I følge ministeren skal det ikke lenger legges så stor vekt på hensynet til foreldrene og båndet som naturlig er mellom foreldre og barn. Bakgrunnen for forslaget er en utvalgsrapport (Raundalenutvalget) samt noen konkrete saker som har vært fremme i media de siste årene.

Spørsmål om beviskrav

Det er i dag et vilkår at det er fare for at et barn kan bli vesentlig skadet, for å tvangshente det ved akuttvedtak. Videre er det et vilkår at foreldrene mangler omsorgsevne, for å fjerne barn på permanent basis. For begge deler er det spørsmål om grad av sannsynlighet og hvilke bevis barnevernet må fremlegge for sine påstander.

Forslaget innebærer antakeligvis at ministeren ønsker at det skal bli mindre krav til bevis mot foreldrene. Motargumentet mot dette er risikoen for feil avgjørelser, og det er stor grunn til å tro at det vil bli bråk om det søkes innført et regelverk som gir foreldre dårligere rettssikkerhet. Ministeren har således til NRK i dag etter talen, opplyst at hun forventer dette.

Hjelpetiltak

Det er videre uklart hva som nærmere bestemt vil bli foreslått, herunder i hvilken grad det skal satses på hjelpetiltak for å forsøke å bedre forholdene i hjemmet slik at omsorgsovertakelse kan unngås. Den senere tids undersøkelser av norsk barnevern (les egen artikkel om dette), har vist at nettopp bruk av hjelpetiltak har vært en stor svakhet ved barnevernet her i landet. Det er mulig at det nye forslaget er et forsøk på å eliminere deler av dette problemet.

Vil ramme tilfeldige familier

Vi tror at svakheten hos barneverntjenesten i dag ikke nødvendigvis blir rettet opp til beste for norske barn generelt, ved å innføre et slikt regelverk som barneministeren nå foreslår. Forslaget vil åpenbart også ramme barn som har det godt hos sine foreldre, for eksempel fordi falske beskyldninger, misforståesler m.m. vil kunne bli likestilt med reelle forhold. I så fall vil det først og fremst være barn som straffes, ved at de på urettmessig måte blir fratatt sine foreldre. Vi tror at barneministeren som følge av noen få konkrete (og stygge) saker i fra media den siste tiden, har overreagert og glemt noe hensynet til alle de andre barna og deres forhold til egne foreldre.

Avfokusering av problemstilling

Forslaget antas således i stor grad å bygge på at barn generelt ikke tar særlig skade av å få nye foreldre. Videre bygger det nok på at de ansatte i barneverntjenesten har tilstrekkelig kompetanse. Den senere tids undersøkelser av norsk barnevern, har vist at dette siste er en hovedårsak til dårlig norsk barnevern. Riktig fremgangsmåte skulle istedet være å søke å øke kompetansen til de som arbeider innen norsk barnevern i dag, slik blant annet Rambøllrapporten fra våren 2012 og Riksrevisjonens undersøkelse fra samme tid har vist. Kompetansen bør økes betraktelig innen problemfeltet vold og overgrep, både med hensyn til avdekking av slike tilfeller og deretter hvordan disse kan løses på best mulig måte for barna.

Barnevernet har godt nok regelverk til å sikre barna

Vi tillater oss for øvrig - uten å kjenne de konkrete stygge sakene utover omtalen i media - å påstå at disse åpenbart kunne blitt avdekket på tidligere tidspunkt om barnevernet hadde hatt den tilstrekkelige kompetanse og gjort sin jobb, idet barnevernet innenfor gjeldende lovverk ville hatt mer enn tilstrekkelig hjemmel og mulighet til å foreta plassering.

Skylder på Stortinget

Forslaget fra barneministeren fremstår som et forsøk på å "skylde" på Stortinget, ved å insinuere at dagens lovverk skal ha vært en medvirkende årsak til at barneverntjenestene ikke grep inn tidligere og sikret barna i de medieomtalte sakene. Det er ingen overraskelse at ministeren kommer med forslaget nå rett før stortingsvalget.

Behov for større ressurser

Dersom lovendring vedtas, må antakeligvis norsk barnevern uansett tilføres betydelig med ressurser og vi kan nok påregne en større økning av antallet barnevernbarn i tiden fremover. Det er som kjent allerede mangel på fosterhjem, og det antas å bli en utfordring for det offentlige hvor alle disse barna skal plasseres.

Les flere av våre artikler i vår NYHETSAVIS.

Del denne siden: