Undersøkelse støtter at barnevernet bør legges ned!

Advokat Olav Sylte

Undersøkelse støtter at barnevernet bør legges ned!

-enten selv eller gjennom bekjente!

Publisert: 24. september 2016Hver tredje nordmann har hatt negativ erfaring med det norske barnevernet de siste 10 årene, eller kjenner noen som har hatt det. Dette er oppsiktsvekkende tall, og de indikerer at styresmaktene bør se nærmere på om barnevernet fungerer etter intensjonen.

Det er vår egen undersøkelse utført av TSN Gallup som viser dette, og den er foretatt med det for øye å undersøke den samlede kost-nytten av norsk barnevern. Les mer om bakgrunnen her.

Hele 1114 nordmenn over 15 år, i et representativt utvalg av befolkningen har gitt sine svar på flere spørsmål vi har stilt. Hele 356 svarte at de selv eller noen de kjente hadde hatt negative erfaringer de siste 10 årene, og det utgjør hele 32 prosent.

I den grad det er noen trøst, så står ihvertfall de som har hatt det vanskelig i forhold til barnevernsmyndighetene de siste årene ikke alene om det. Vi snakker her om en tredel av norges befolkning, og det utgjør ca. 1,7 millioner mennesker. Det er grunn til å tro at mange politikere foran kommende stortingsvalg, vil ha interesse av nettopp det.

Vi spurte også tilsvarende om en selv eller noen kjenner hadde positive erfaringer i samme periode, og svarprosenten ble da omtrent den samme, men litt høyere (36 prosent).

Differansen på 4 prosent som er mellom positive og negative erfaringer, kostet Norge i fjor hele 20 milliarder kroner. Les mer om de samlede kostnadene her.

Det er grunn til å undersøke nærmere om de positive resultatene eller erfaringene en oppnår sett fra befolkningens ståsted, står i forhold til de negative og prisen en betaler. De som påstår at barnevernet like godt kan legges ned slik det er innrettet i dag, har ihvertfall med denne undersøkelsen et godt argument for å påstå nettopp det.

Vi omtalte undersøkelsen sist fredag, og skrev da at tilliten til barnevernet aldri har vært så høy som den er nå. Det er riktig, men vi kom i skade for å skrive feil prosent. Vi skrev at .40,8 prosent av befolkningen har god tillit til barnevernet nå i 2016, mens det riktige i følge endelige tall fra undersøkelsen er 33,7 prosent. Det vil si hver tredje nordmann.

Tilliten til domstol og politi er ca. 90 prosent, dvs. langt mer enn dobbelt så høy. Denne differansen er i seg selv en indikator på at noe er veldig galt med dagens barnevern.

Det er for øvrig grunn til å tro at det er nær sammenheng mellom andelen personer som har positive erfaringer med barnevernet eller kjenner noen som har det, og tillitsprosenten på 36 som nevnt ovenfor. Det settes stadig inn større ressurser i systemet, og stadig flere får naturlig nok også positive erfaringer med barnevernet.

Samtidig synes andelen som får negative erfaringer å øke tilsvarende, slik at gruppen i midten - den som ikke har noen erfaring i det hele tatt - avtar - og det er antakeligvis forklaringen på at barnevernet ikke greier å øke tilliten mer til seg selv som samfunnsinstans.

I dag er det bare en av tre som ikke har eller kjenner noen som har hatt noe med barnevernet å gjøre i det hele tatt de siste årene. Vi spår at om utviklingen fortsetter som nå, vil vi ha et splittet folk om et par år i synet på denne særegne instansen som skal hjelpe familier med barn.

Del denne siden: