Resept på omsorgsovertakelse

Resept på omsorgsovertakelse

Publisert: 12. mars 2014

 ADHD

Illustrasjonsbilde

OMSORGSSVIKT ELLER MEDISINSK ÅRSAK

Er omsorgsovertakelse blitt Norges alternativ til medisin?
De fleste er enige i at det er viktig med grundige undersøkelser hvor det er mistanke om nevrologiske tilstander som ADHD eller ulike utviklingsforstyrrelser innen autismespekteret. Problemet er imidlertid at det er svært vanskelig å sette sikre diagnoer for disse tilstandene.

Det er først og fremst medisinere som kan stå for diagnoseringen (lege/psykiater). Psykologer kan lite om medisin. Til tross for dette ser en noen ganger at psykologene stiller medisinske diagnoser. Det er det mange som mener at ikke er bra. Det kan bli et rettssikkerhetsproblem, ihvertfall om det dreier seg om en barnevernsak. Da kan det åpenbart skje at det offentlige behandler foreldre og barn urett.

I en amerikansk undersøkelse som ble offentliggjort i dag, fremkom det at det i USA har vært en økning av ADHD-medisineringstilfeller på hele 36 prosent fra 2008 frem til 2012. Der borte får derved i dag 10 prosent av alle "gutter" en eller annen form for ADHD medisinering.

I Norge ligger vil fortsatt langt bak slike tall. For ett år siden ble kom det i en undersøkelse frem, at i underkant av 1 prosent av 11 åringene hadde en eller annen form for autismespekterforstyrrelse og noenlunde tilsvarende andel hadde ADHD. Antallet barn som får diagnosen ADHD er økende.

Det har i Norge samtidig vært en økning av omsorgsovertakelser de siste årene:

A121
Som det fremgår har antallet omsorgsovertakelser i 5-års perioden fra 2008 frem til 2012 økt med ca. 15 prosent (hjelpetiltak har også økt i samme periode med litt i overkant av det samme). Dette er omtrent den samme økningen som det kan se ut som at USA hadde i hele 12-års perioden fra 2000 til 2012.

Dersom dette er riktig, er det berettiget å stille spørsmål ved om det er en sammenheng mellom den vesentlig forskjellige økningen i Norge og USA, og bruken av medisinering og eventuelt andre tiltak der borte.

Når en som en kuriositet sammenholder begrepet "ADHD" med "omsorgsovertakelse" på Lovdata (kreves abonnement), så ser en at begrepene faller sammen i nesten 30 prosent av de norske sakene som er gjengitt der. Når en gjør tilsvarende forsøk med "autism" så blir treffet på dette alene ca. 10 prosent. Dette betyr kanskje at disse tilstandene har vært relevante å nevne i opp mot 40 prosent av de norske sakene om omsorgsovertakelse som har vært behandlet i fylkesnemnd._______________________________________________________________________________
P2-Olav44Olav Sylte, Advokat MNA
Sylte arbeider spesielt med famile-, arv og eiendomsrett. Han har tidligere  arbeidet bl.a. i politiet, domstolen og forvaltningen.  

Tel:004740400411 - mailto:olav@advokatsylte.no


 
Del denne siden: